Kỹ thuật nguyên tắc cân bằng của xe điện

- May 10, 2016-

Các nguyên tắc chính của chiến dịch dựa trên cơ sở nguyên tắc được gọi là một "sự ổn định năng động" (DynamicStabilization), đó là chiếc xe chính nó tự động cân bằng. Với built-in tinh vi trạng thái rắn gyroscopes (rắn-StateGyroscopes) để xác định được trạng thái tư thế cơ thể, thông qua tinh vi, tốc độ cao vi xử lý trung tâm để tính toán các hướng dẫn thích hợp sau khi động cơ đĩa để đạt được một kết quả cân bằng.

Một cặp:Xe điện cân bằng giới thiệu Tiếp theo:Cân bằng xe hơi trẻ em lựa chọn cân bằng xe hơi